Yêu thương đích thực

Thật dễ dàng để nói “Tôi yêu bạn”.
Cái khó là thể hiện điều đó mỗi ngày.

Easy is to say “I love you.”
Difficult is to show it every day.