Vị cử nhân đi cửa sau

Thời Bắc Tống, Hứa Hoài Đức nhậm chức Điện tiền Chỉ huy sứ.

Có một vị cử nhân muốn đến thăm ông, bèn nhờ người vú nuôi của ông ngỏ ý. Hứa Hoài Đức đồng ý.

Vị cử nhân quỳ ngoài sân hành đại lễ, Hứa Hoài Đức không khách khí ngồi trên ghế tiếp lễ.

Có người cho rằng ông là võ tướng nên không hiểu lễ nghi, liền nhắc khẽ: “Cử nhân hành đại lễ, ông nên đứng dậy tiếp lễ mới đúng”.

Hứa Hoài Đức trả lời: “Một tú tài mà lại nhờ qua vú nuôi để được gặp tôi thì chỉ xứng đáng được đối đãi như vậy thôi”.

(sưu tầm)