Vài chữ tiếng Anh

Tiếng Anh, trong từ “Friend” (bạn bè) vẫn có “end” (kết thúc)

Trong từ “Believe (tin tưởng) thì vẫn có “lie” (lừa dối)

Trong từ “Lover” (người yêu) thì vẫn có “over” (kết thúc)…

Nhưng “Mom” đọc ngược lại vẫn là “mom”

“Dad” đọc ngược lại vẫn là “dad”

Và “Family” kết thúc bằng “ily”, có nghĩa là “I LOVE YOU”