Từ sợ hãi đến yêu thương

​Một phép màu là sự đổi thay vị trí (trong nhận thức) từ Sợ hãi thành Yêu thương​.

A miracle
is a shift in perception
from fear to love.
~ Marianne Williamson