Trong chữ NHẸ có dấu NẶNG…

Trong chữ NHẸ lại có dấu NẶNG

Trong chữ VỮNG lại có dấu NGÃ

Trong chữ HIỂU lại có dấu HỎI

Chữ NGẮN lại dài hơn chữ DÀI

Trước khi đọc được chữ KHÔN, ta phải đánh vần qua KHỜ….