Tin vào phép lạ

Những người không tin vào phép lạ thì sẽ không bao giờ tìm thấy phép lạ.

Those who do not believe in magic
will never find it.