Tiếng Việt vi diệu

SUNG SƯỚNG có 9 chữ thì GIAN TRUÂN cũng thế

HẠNH PHÚC có 8 chữ thì BI THƯƠNG cũng thế

TÌNH YÊU có 7 chữ thì PHẢN BỘI cũng thế

SỰ THẬT có 6 chữ thì GIẢ DỐI cũng thế

BẠN BÈ có 5 chữ thì KẺ THÙ cũng thế

CƯỜI có 4 chữ thì KHÓC cũng thế

YÊU có 3 chữ thì HẬN cũng thế

TA có 2 chữ thì NÓ cũng thế

Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế.