Thế nào là làm việc tốt?

” Nếu bạn giúp một người và mong chờ nhận lại điều gì đó, thì bạn đang làm ăn, không phải làm việc tốt”.
unnamed
If you are helping someone and
expecting something in return,
you are doing business,
not kindness.