Tảo khởi (Thức dậy buổi sáng)

thơ Lý Thương Ẩn

Phong lộ đạm thanh thần,
Liêm gian độc khởi nhân.
Oanh đề hoa hựu tiếu,
Tất cánh thị thùy xuân?

Dịch nghĩa:

Gió lặng sương êm, sớm mai mát mẻ
Trong rèm có người một mình tỉnh dậy
Chim oanh hót, hoa lại cười
Cảnh xuân thực ra dành cho ai?