“Tảng đá” hay “thềm đá”

Khó khăn không phải là tảng đá cản chân bạn. Hãy xem đó như thềm đá nâng bạn bước cao hơn.