Quẳng bớt gánh lo đi

Nếu bạn muốn thoải mái trên hành trình cuộc đời,
hãy giảm thiểu hành trang của sự kì vọng, mong đợi xuống.
unnamed
If you want comfortable journey of life,
then reduce the luggage of expectations.