Quan tài con

Một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung tu hành đắc đạo. Nhà sư thường hay bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có nắp đậy, mở được.

Khách đến chơi trông thấy, cười hỏi rằng:
– Người chế ra cái này dùng để làm gì?

Nhà sư đáp:
– Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Ta thực lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Như ta đây mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là tức khắc trong thâm tâm ta được yên ổn, mà muôn nghìn sự tư lự đều lâng lâng sạch như không.

(sưu tầm)