Phú quý do trời định

Một lần, tể tướng Nguỵ Trưng của nhà Đường thấy hai thuộc hạ của ông đứng nói chuyện với nhau.

Một người nói: “Chức sắc của chúng ta đều là do ông già ấy (ý chỉ Nguỵ Trưng) quyết định cả đấy!”

Người kia lại nói rằng: “Là do ông trời quyết định.”

Hôm sau, Nguỵ Trưng viết một phong thư rồi sai người mà tin rằng mệnh của mình là do “ông già ấy” quyết định, đưa đến phủ Thị Lang. Trong thư viết: “Ban cho người mang lá thư này một chức quan tốt trong triều đình.”

Người này không biết trong thư viết những gì. Ngay sau khi bước ra khỏi cửa, ông ta cảm thấy bị đau ngực, vì vậy bèn nhờ người kia (người mà tin rằng “mệnh do trời quyết định”) mang thư đi hộ.

Người tin vào “số trời định” đã được phong quan ngay lập tức.

Biết chuyện, Nguỵ Trưng không khỏi cảm thán : “Chức sắc, bổng lộc của một người quả thực là do trời định, thật không sai chút nào!”

Người quân tử hiểu biết mệnh số do Trời nên chỉ chuyên tâm sống sao cho đúng đạo, thì cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì có muốn cũng chẳng được.

(sưu tầm)