Phật là…

Bỏ giàu sang chưa phải là Phật, tìm khổ hạnh cũng chưa hẳn là Phật. Biết đủ, chính là Phật!

Tìm đến câu kinh chưa là Phật, thấm câu kinh thành bản ngã rồi lìa kinh kệ. Chính là Phật!

Vào chùa chưa là Phật. Bao dung giữa đời, chính là Phật!

Thấy chuyện tử sinh biết xúc động, thấy chuyện trái ngang biết ngậm ngùi. Chính là Phật!

Ăn chay chưa là Phật. Có lòng yêu muôn loài. Chính là Phật!

Tin vào tiền kiếp chưa là Phật, thay đổi chân tâm để không sa vào luân hồi. Chính là Phật!

Việc xấu rất nhỏ không làm, việc tốt rất nhỏ không bỏ qua. Chính là Phật!

Làm việc tốt mà mong quả vị, chưa là Phật. Làm việc tốt cho người mà nghĩ là tốt cho mình. Chính là Phật!

Thấy người thiện lương khổ hạnh không khinh rẻ, thấy người thiện lương giàu sang không tị nạnh. Chính là Phật!

Thấy mình chưa có phúc không buồn, thấy người ác bị quả báo không vui. Chính là Phật!

Cầu quả báo cho người khác là phản Phật, trông quả của người để chăm nhân duyên của mình. Chính là Phật!

Nếu phải thốt ra một lời nghiệt oán, chọn im lặng chính là Phật!

Nếu phải lưu giữ một thứ gì đó theo ý mình mà làm phiền luỵ người khác, chọn buông bỏ chính là Phật!

Không cao không thấp, vô tư như mây. Không phải thần không phải sư, người chính là Phật.