Nhẫn nhịn để thành nghiệp lớn

Hán Quang Đế Lưu Tú khi còn nhỏ đã hết sức chăm chỉ cần cù, thích làm việc thực chứ không thích khoa trương, là người đôn hậu, hòa ái, không bao giờ hiển lộ chí hướng ra ngoài. Anh trai là Lưu Diễn tự ví mình với Lưu Bang và ví Lưu Tú với người anh thứ hai của Lưu Bang là Lưu Hỷ (người nông cạn, không có chí hướng lớn), rất xem thường và hay chê cười Lưu Tú.

Hai anh em Lưu Diễn, Lưu Tú phát động khởi nghĩa Thung Lăng. Kết quả Lưu Huyền làm hoàng đế khiến Lưu Diễn trong lòng không vui. Lưu Huyền cũng biết rõ Lưu Diễn tính tình ngang ngược, lại có tham vọng lớn, do đó luôn tìm thời cơ để trừ khử.

Lưu Tắc là bộ tướng của Lưu Diễn, bất mãn nói: “Dấy binh mưu đồ đại sự toàn là công lao của Lưu Diễn, Lưu Huyền là cái thứ gì, có tư cách gì mà xưng hoàng đế?”.

Lưu Huyền nghĩ cách mua chuộc Lưu Tắc, phong ông ta làm Kháng uy tướng quân, Lưu Tắc cự tuyệt không nhận. Lưu Huyền nổi giận giết Lưu Diễn và Lưu Tắc. Sau đó để nhổ cỏ nhổ tận gốc, chờ thời cơ giết Lưu Tú.

Lưu Huyền sai người đến chỗ Lưu Tú tuyên bố chiếu thư rằng: “Thái thường thiên tướng quân Lưu Tú anh dũng thiện chiến, nay phong làm Phá lỗ đại tướng quân, Vũ Tín hầu”.

Còn chưa đợi Lưu Tú tạ ân, liền tuyên bố tiếp: “Đại tư đồ Lưu Diễn xưa nay vẫn mưu đồ bất chính, thường có ý chống lại hoàng đế, do đó đã giết ông ta”.

Lưu Huyền muốn làm như thế để thử xem phản ứng của Lưu Tú, nếu hơi có chút oán hận liền xử lý ngay tại chỗ. Lưu Tú rất thông minh, nén căm hận thù trong lòng, dập đầu tạ ân và nói: “Bệ hạ thưởng phạt công minh. Hạ thần công lao nhỏ bé không có gì đáng nói, được hoàng thượng ban thưởng như thế này, hạ thần thực lấy làm hổ thẹn. Anh trai Lưu Diễn vốn có ý phản. Hạ thần thường khuyên anh phải trừ bỏ tham vọng đi, nhưng anh trai không nghe, đến nỗi hôm nay bị hình phạt, thực sự là tội rất xứng đáng”.

Những lời nói này của Lưu Tú biểu hiện rất chân thành, ai cũng đều tin là thật.

Mỗi khi Lưu Tú đến chỗ Lưu Huyền, mỗi lời lại xưng bệ hạ, nói đều là ân hoàng đế mênh mông, hoàn toàn không nói đến công lao chiến thắng Côn Dương. Ông thể hiện vô cùng cung kính cẩn trọng, độ lượng. Lưu Huyền cho rằng Lưu Tú thực sự trung thành với mình.

Ba tháng sau, Lưu Tú với thân phận Phá lỗ đại tướng quân, làm việc của Đại tư mã được phái đến đóng quân ở Hà Bắc. Từ đó, Lưu Tú đã thoát khỏi sự khống chế, giám sát của Lưu Huyền, nhanh chóng chiêu binh mãi mã, chiêu nạp nhân tài, phát triển thực lực, dưới trướng có 10 vạn binh sỹ, nhiều tướng thiện chiến tài năng, lại luôn trung thành với ông. Lúc này, ông mới công khai chống đối lại Lưu Huyền, sau này ông dựng lên vương triều Đông Hán, thành đại nghiệp.

(sưu tầm)