Ngư ông

Liễu Tông Nguyên

Ngư ông dạ bàng Tây nham túc
Hiểu cấp thanh tương nhiên sở trúc
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân
Ai nãi nhất thanh sơn thủy lục
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu
Nham thượng vô tâm vân tương trục.


Dịch:

Ông câu ghé thuyền mé Tây ngủ
Nấu ăn tre Sở, nước sông Tương
Khói tan, trời mọc, người vắng ngắt
Một tiếng vọng lên từ dòng sông
Ngoảnh nhìn nước chảy từ trời lại
Mây trắng đuổi nhau ở đầu non.