Ngẫm lại lời Khổng tử

Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường.

Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính.

Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay hắc ám tâm trí.

Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.

Biết có lỗi mà không chịu sửa, thì đó chính là lỗi.

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.

Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm.

Người quân tử không đề bạt kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải.