Nếu bạn muốn thay đổi thế giới

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới,
hãy quay về nhà
và yêu thương gia đình mình.
~ Mẹ Teresa

unnamed-6

If you want to change the world,
go home
and love your family.
~ Mother Teresa