Luôn luôn là có thể…

3

RELAX.
Nothing is under control.