Luôn lựa chọn bình an

Đừng để người khác lôi kéo bạn vào những rắc rối, bi kịch của họ.
Bạn hãy lôi kéo họ vào sự bình an của bạn.

Don’t let people
pull you into their DRAMA.
Pull them into your PEACE.