Luôn có thể trao tặng…

Người nghèo hỏi Phật: “Tại sao con nghèo như thế này?”

Phật đáp: “Vì con chưa học được cách cho tặng người khác”.

Người nghèo thắc mắc: “Con không có một thứ gì thì cho thế nào được?”

Phật trả lời: “Một người không có một thứ gì cũng có thể cho người khác 7 thứ:
Nhan thí: mỉm cười xử sự.
Ngôn thí: nói lời khen ngợi an ủi.
Tâm thí: cởi mở tấm lòng hòa ái với người.
Nhãn thí: cho người ánh mắt thiện lương.
Thân thí: dùng hành động giúp người.
Tọa thí: nhường chỗ ngồi.
Phòng thí: có tâm bao dung người.

(sưu tầm)