Lợi ích và nhân nghĩa

Thời Xuân Thu, một lần Mạnh Tử đi đến gặp vua của nước Ngụy là Ngụy Huệ Vương.

Ngụy Huệ Vương hỏi Mạnh Tử: “Tiên sinh, ngài từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chắc chắn là muốn mang đến chút lợi ích cho nước của chúng tôi rồi!”

Mạnh Tử điềm tĩnh đáp: “Quốc vương, ngài sao có thể mở miệng ra là nói đến lợi ích thế? Làm một vị Quốc vương thì nên phải lấy nhân nghĩa làm trọng. Nếu như một vị Quốc vương mà hễ mở miệng là nói đến lợi ích của đất nước ra sao, quan lại hễ mở miệng là nói đến lợi ích của gia tộc mình sẽ như thế nào. Hạ quan và dân chúng hễ mở miệng là đều nói làm sao mới có được lợi ích cho bản thân mình. Cứ như thế, từ Quân vương cho tới dân chúng, đều vì lợi ích của cá nhân mình mà tranh mà đấu, thì thiên hạ chẳng phải bị nguy hiểm rồi sao?”

Ngụy Huệ Vương nghe xong lời này của Mạnh Tử liền nói: “Ngài dạy thật đúng quá!”

(sưu tầm)