Ít đi một chút…

Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa.
Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh.
Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo.
Thân hình ít sự, tự nhiên ít khổ.
Duyên đến nên quý,
Duyên hết nên buông,
Tuy vuông mà tròn,
Thử hỏi có chỗ nào không tự tại?

Khổng Minh