Hoàng hôn sân chùa

Cánh bướm bâng quơ đuổi chiều tà
Chạnh nhớ người hoa ở xứ hoa
Chuông chùa vọng tưởng miền hư ảo
Gió rủ sương về ngủ núi xa…
Mơ yêu vẫn ngóng ngày tương ngộ
Mộng thắm còn vương phía nhạt nhòa
Chùa nghiêng dốc vắng người nghiêng bóng
Sân rêu ngỡ có gót sen qua…

Cuồng Phong