Hãy như dòng nước

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn.