Hạnh phúc và tự do

Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc.
Cái giá của tự do là cô đơn!