Giữa đại dương đời…

“…Thân như sông nhỏ vào khơi rộng
Dâng hết tình theo bao sóng lên…”