Đừng sợ ngã

​Bạn chớ sợ ngã,
mà hãy sợ mình không cố gắng tiến lên​.

Don’t be afraid to fail.
Be afraid not to try.