Dựa – Dẫm, Cầu – Cạnh, Xin – Xỏ, Nhờ – Vả…

DỰA DẪM
Một khi bạn chọn DỰA vào người khác, nghĩa là bạn chấp nhận có thể bị người ta DẪM.

CẦU CẠNH
Một khi bạn đã CẦU thì sẽ phải luôn đứng CẠNH để xem chừng thái độ của người mình cầu.

XIN XỎ
Một khi bạn đã Xin, nghĩa là có thể bị người ta XỎ mũi điều khiển mình.

NHỜ VẢ
Một khi bạn đã NHỜ thì hãy chấp nhận rằng có thể bị VẢ bất thình lình…

Sống ít bị lệ thuộc là bước đầu tiên để có thể sống an lạc.