Du tử ngâm

Mạnh Giao

Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thùy ngôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy

Dịch:

Khúc ngâm của du tử

Mẹ hiền tay cầm chỉ
May áo con đi xa
Sắp đi mẹ khâu kỹ
Sợ con lâu về nhà
Ai bảo lòng tấc cỏ
Báo được ơn mẹ già?