Đốn củi, gánh nước, nấu cơm…

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, ngài làm gì? 〞

Lão hòa thượng đáp: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả lại hỏi: “Vậy đắc đạo rồi thì sao?”

Lão hòa thượng vẫn trả lời như cũ: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả ngạc nhiên hỏi: “Thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo?”

Lão hòa thượng thong thả đáp: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

(sưu tầm)