Chọn làm theo lẽ phải

Sai trái vẫn là sai trái, bất kể mọi người đều làm như thế.
Lẽ phải cứ là lẽ phải, ngay khi chẳng có ai theo
Sẽ tốt hơn khi tôi tiên phong trong những lựa chon của mình và luôn làm theo lẽ phải.

Slide013 (1)

Wrong is wrong,
even if everyone is doing it.
Right is right,
even if no one is doing it.
It’s better to be a pioneer in my choices
and always do the right thing.

 

danh-ngon-cuoc-song-2007