Chiếc lá đẹp nhất

Ngày xưa, có vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người kế thừa. Đại sư gọi hai người đệ tử ưng ý nhất, bảo rằng: “Các con hãy ra ngoài và tìm về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất”.

Hai đệ tử vâng lời thầy ra đi. Cuối ngày, người sư huynh quay về, trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm, chắp tay thưa: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.

Người sư đệ đi cả ngày trời rồi quay về với hai bàn tay trắng, nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất”.

Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người sư huynh làm người kế thừa.

(sưu tầm)