Chiếc bình rỗng

Cáo và khỉ mấy ngày liền không có gì bỏ vào bụng, liền đi khẩn cầu Sơn Thần ban cho bọn chúng ít đồ ăn.

Sơn Thần nói: “Ta có hai chiếc bình, một cái đổ đầy đồ ăn, một cái không, các ngươi chọn một đi.”

Cáo nghĩ một lúc, rồi nói: “Tôi thấy cả hai bình này đều trống không.”

Nghe thấy vậy, một chiếc bình vội lên tiếng thanh minh: “Không phải, ta đích thị là một chiếc bình đầy.”

Cáo nghe xong, lập tức lấy chiếc bình còn lại, bên trong quả nhiên đầy đồ ăn.

Khỉ không hiểu, cáo liền giải thích: “Chỉ có những kẻ trống rỗng mới sợ người khác bảo rằng mình trống rỗng, nên phải thanh minh. Còn những kẻ bên trong đầy đủ, dù ai nói gì, cũng sẽ chẳng quan tâm.”

(sưu tầm)