Câu đối Nôm ở cửa nhà thầy lang

Một thầy đồ ở Quảng Nam cho học trò lén dán một vế xuất câu đối trước cửa hàng một thầy thuốc có tiếng, trong đó ghép toàn thành ngữ để giễu cợt tài bốc thuốc của ông lang này: “Chủ có phước thầy được may; đâu phải: Thầy hay thuốc giỏi!”.

Ông lang chẳng phải tay vừa, liền viết ngay vế đối dán lên cây cột đối diện: “Bệnh không thuyên tiền trả lại; khỏi lo: Tiền mất tật còn!”.

Vế đối thật xuất thần, ông lang vừa khẳng định tài chẩn bệnh và phục dược của mình, vừa đưa ra một lời cam kết với bệnh nhân.

Đồn rằng, sau chuyện đối đáp trên, ông thầy lang cùng ông thầy đồ phục tài nhau, kết tình bằng hữu.

(sưu tầm)