Can gì mà phá đi

Sau buổi ra đồng, dân nước Trịnh thường tụ tập tại trường học ở làng, chuyện trò, bình phẩm những chính sách hay dở của quan lại.

Một viên quan nói với Tử Sản rằng: “Tôi định phá hết cả các trường làng, cho dân chúng hết tụ tập nói xấu quan. Ông nghĩ sao?”

Tử Sản đáp: “Dân sự người ta đến trường học để nghị luận điều phải điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. Can gì mà phá trường học!

Tôi nghe nói, hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói: chỉ nạt nộ ra oai, mà tuyệt được hết sự oán trách của người. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ bỏ đê đi, thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết, không thể cứu lại được. Nay ta hẳn cứ để trường học, khiến thường được nghe những câu chê bai, để làm thuốc chữa cho ta thì hơn”.

(sưu tầm)