Cái lá bằng ngọc

Nước Tống có người lấy ngọc, mài giũa làm một cái lá dó, 3 năm mới xong. Cái lá làm rất khéo, sống, cuống, cạnh sắc, lông tơ, màu sắc giống như hệt, đem trộn với những lá dó thật, không ai phân biệt được nữa.

Người ấy đem cái lá dâng vua Tống. Vua khen là khéo, cấp lương bổng cho.

Tử Liệt nghe chuyện, nói rằng:
– Nếu như những cây cối trong khoảng trời đất, 3 năm mới mọc được một cái lá, thời dễ không có mấy cây có lá nữa!

Sự khôn khéo chỉ làm trò chơi được một lúc, không đáng chuộng bằng làm những việc lợi cho mọi người được lâu dài. Song tay người làm ra mà giống được như tạo hoá thì thật là giỏi. Mỹ thuật xưa nay thường lấy sự bắt chước hệt được như hoá công làm mục đích. Liệt Tử lại cho cảnh tự nhiên là đẹp hơn cả.

(sưu tầm)