Bỏ qua việc vặt vãnh

Một con chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Sư tử kiên quyết từ chối.

Chồn giễu cợt: “Anh sợ tôi rồi à?”

Sư tử đáp: “Nếu nhận lời anh thì anh có được vinh quang đã tỷ võ với sư tử, nhưng còn tôi thì sau này sẽ bị tất cả chê cười vì sư tử mà lại đánh nhau với chồn”.

Chớ để những người và việc không quan trọng quấy nhiễu. Bí quyết thành công là kiên định mục tiêu, chứ không phải lãng phí vào những việc vặt vãnh.

(sưu tầm)