Bạn xin gì và đời cho gì?

Tôi xin sức mạnh… Và đời đã cho tôi gặp khó khăn để được mạnh mẽ.

Tôi xin khôn ngoan… Và đời đã cho tôi những vấn đề để giải quyết.

Tôi xin tiền của… Và đời đã cho tôi khối óc và đôi tay để làm việc.

Tôi xin được bay… Và đời đã cho tôi những trở ngại phải vượt qua.

Tôi xin tình yêu… Và đời đã gởi đến những người gặp khó khăn cần phải giúp.

Tôi xin ân huệ… Và đời đã cho tôi tiềm năng.

Tôi không nhận được những gì tôi xin…
Nhưng tôi đã nhận được tất cả những thứ tôi cần.