Bạn ưu tiên điều gì?

Mối nguy hiểm nhất của bạn là để những chuyện khẩn cấp đẩy việc quan trọng ra ngoài.

Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.

Bất cứ ai thật sự quan tâm tới bạn sẽ không bao giờ đặt bạn cuối cùng trong danh sách của họ. Bạn sẽ là một ưu tiên trong đời họ.

Thiếu thời gian thực ra là thiếu sự ưu tiên. Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện, nhưng luôn có đủ thời gian để làm chuyện quan trọng nhất.

Thứ bạn cảm thấy tốt nhất trong thâm tâm là thứ bạn nên ưu tiên bỏ thời gian ra để làm.

Bạn chỉ có thể làm được một việc một lúc. Hãy tập trung tất cả nỗ lực vào điều đang làm ngay lúc đó.

Nếu có 9 con thỏ trên mặt đất và nếu bạn muốn bắt được một con, hãy tập trung vào một con thôi.

Con người không thay đổi, những mối ưu tiên của họ thay đổi.

Sống dưới ánh sáng của vĩnh hằng thay đổi thứ tự ưu tiên của bạn.

Hãy chọn lấy điều gì bạn thấy cần coi trọng, và hãy cười mọi thứ còn lại.