Bạn nhìn thấy gì?

“Người ta nhìn thấy ở Đời những gì họ chất chứa trong Tim” – Gớt.

Slide072

A man sees in the world what he carries in his heart.
~ Goethe

(sưu tầm)