3 x 8 bằng bao nhiêu?

Hai người nọ tranh cãi với nhau hơn nửa ngày trời. Một người hét lên “3 × 8 = 24”, người kia thì quát lại rằng “3 × 8 = 21”. Chỉ có vậy mà tranh cãi mãi không thôi, cuối cùng dắt nhau đến gặp quan huyện.

Huyện lệnh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nghiêm giọng quát lớn: “Người đâu? Lôi cái gã 3 × 8 = 24 ra ngoài đánh 20 gậy!”.

Người kia nghe quan phán vậy, kinh ngạc vì rõ ràng mình đã trả lời đúng. Anh ta bất mãn kêu lên: “Đại nhân! Rõ ràng là hắn ta ngu, sao ngài lại đánh tôi?”.

Quan huyện bĩu môi đáp rằng: “Nhà người có thể cùng gã 3 × 8 = 21 tranh cãi hơn nửa ngày trời, còn nói không ngu ngốc? Nếu không đánh ngươi thì đánh ai đây?”.

(sưu tầm)