3 cái thùng

Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành 3 cái thùng.

Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh.

Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng.

Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!

Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!

(sưu tầm)